Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1
 

Klachten en bemerkingen met betrekking tot de aan de cliënt of opdrachtgever overgemaakte staten van onkosten en ereloon dienen binnen een termijn van tien dagen na verzending van de staat per aangetekende brief te worden overgemaakt aan het advocatenkantoor.

Artikel 2
 

Indien een provisienota of een staat van onkosten en ereloon niet vóór de vervaldag wordt voldaan, is het advocatenkantoor gerechtigd om de werkzaamheden zonder verwittiging op te schorten. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden.

Artikel 3
 

Elke provisienota en staat van onkosten en ereloon dient te worden voldaan binnen de tien dagen na de verzending bij gebreke waarvan het onbetaald bedrag, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, wordt verhoogd met een intrest van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 euro. Enkel wanneer de cliënt een consument is, zal het schadebeding wederkerig zijn en heeft de consument ook het recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10%. In geval van meerdere personen als cliënt(en) en/of opdrachtgever(s), is elk van hen, hoofdelijk gehouden tot de betaling van het openstaande saldo, alsook de intresten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling.

Artikel 4
 

In geval van betwisting met betrekking tot de staat van onkosten en ereloon is uitsluitend de reglementering van de Orde van Advocaten en de Belgische wetgeving van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de plaats van de maatschappelijke zetel van Advocatenkantoor Samir Baki. Het Advocatenkantoor Samir Baki blijft evenwel gerechtigd om te dagvaarden op de woonplaats van de cliënt, dan wel te dagvaarden op de plaats van haar maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen aan de Gallifortlei 70.

Artikel 5
 

De aansprakelijkheid van het advocatenkantoor of de advocaat wordt beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar de schade niet dekt, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van €2.500,00 euro.

Artikel 6
 

Het advocatenkantoor of de advocaat verbindt zich, in alle gevallen en zonder enige uitzondering, slechts tot een middelen- of inspanningsverbintenis en belooft geen resultaat.