De schoolstraat ingevoerd in het verkeersreglement

De wet van 2 september 2018 voert het begrip schoolstraat in in het verkeersreglement.

De schoolstraat wordt gedefinieerd als een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een verplaatsbare afsluiting geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding “schoolstraat” (artikel 2.68 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg).

Artikel 22undecies wordt toegevoegd in de Wegcode.

Artikel 22undecies Verkeersreglement bepaalt:

“Verkeer in schoolstraten

In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers.

Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in die straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, hebben toegang tot de schoolstraat.

Bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders van gemotoriseerde voertuigen brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet”

De Koning kan voormelde bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.

Een schoolstraat kan men herkennen aan het volgende verkeersbord:

 

 

Bron: Wet van 2 september 2018 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van de schoolstraat betreft (B.S. 10/10/2018); inwerkingtreding vanaf 20/10/2018.

Share:

Categories

Latest Recent News

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie

Popular Tags

Archives