Aansprakelijkheidsrecht

Onze Diensten

Aansprakelijkheidsrecht

 

Wat betekent ‘aansprakelijkheid’? Taalkundigen leren ons dat de term ‘aansprakelijkheid’ afgeleid is van ‘kunnen aangesproken worden’, terwijl ‘verantwoordelijkheid’ afgeleid is van ‘verantwoorden’ of ‘antwoorden’. Aansprakelijkheid betekent dat men kan worden aangesproken –wegens een juridische oorzaak- tot een bepaalde prestatie -tegenover een andere persoon.

Het aansprakelijkheidsrecht betreft de schadeloosstelling van een persoon omdat een andere persoon een fout heeft begaan (bijvoorbeeld negeren van een rood stoplicht, of niet tijdig leveren van een product) in oorzakelijk verband met de schade. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Schadeloosstelling bestaat uit het geheel van herstel- en vergoedingsmiddelen die erop gericht zijn de benadeelde te plaatsen in de toestand waarin hij zou zijn gebleven of gekomen indien de fout zich niet zou hebben voorgedaan.

Om schadevergoeding te bekomen zijn drie elementen vereist: fout, schade en oorzakelijk verband.

Schade zou men hier kunnen definiëren als de negatieve uitkomst van een vergelijking tussen twee toestanden: de actuele toestand van de benadeelde zoals die is veroorzaakt door de fout van de schadeveroorzaker en de hypothetische toestand waarin hij zou zijn gebleven of zou zijn terechtgekomen, indien deze fout zich niet had voorgedaan.

De contractuele aansprakelijkheid is het gevolg van een inbreuk tegen een contractuele regel. Ze vloeit voort uit het niet of onvoldoende respecteren van contractuele verbintenissen. De gestelde daad of gepleegde nalatigheid moet beoordeeld worden in functie van de uitvoering van het contract. Binnen het kader van het contract wordt deze daad of nalatigheid begaan. Hierdoor wordt het recht ten uitvoer gebracht. Weliswaar op een foutieve wijze, maar men blijft binnen de uitvoering van het contract, binnen de uitvoering van het recht. Een onderscheid wordt gemaakt tussen een resultaatsverbintenis en een inspanningsverbintenis. Bij de schending van een resultaatsverbintenis brengt het loutere bewijs van de tekortkoming een vermoeden van fout mee. Bij een inspanningverbintenis moet de schending van de zorgvuldigheidnorm wordt aangetoond.

Men spreekt van buitencontractuele aansprakelijkheid, wanneer iemand een inbreuk pleegt op de algemene zorgvuldigheidplicht (artikel 1382 -83 oud BW). De algemene zorgvuldigheidsnorm is geschonden wanneer de schadeveroorzaker niet heeft gehandeld als een bonus pater familias of niet heeft gedaan wat van een normaal zorgvuldig persoon mag verwacht worden.

Hoewel er een toenadering is tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, blijven er belangrijke verschilpunten bestaan. Voornamelijk op het vlak van het foutbegrip, de bewijslast, de bekwaamheid, de hoofdelijkheid, het bedrag van de schadevergoeding, het internationaal privaatrecht enz…

Advocatenkantoor Samir Baki kan u bijstaan wanneer u geconfronteerd wordt met een aansprakelijkheidsvordering of wanneer u schade heeft geleden door de fout van een ander.

U kunt bij ons terecht voor onder meer het volgende:

 • Advies of bijstand in het kader van een aansprakelijkheidsvordering
 • Optreden als eiser of verweerder bij de rechtbank
 • Het instelling van of verdediging tegen een aansprakelijkheidsvordering bij een verkeersongeval
 • Advies en bijstand bij aansprakelijkheid voor andermans daad, zoals ouders, onderwijzers, en aanstellers
 • Advies en bijstand bij aansprakelijkeid voor zaken, zoals gebrekkige zaken, gebouwen, dieren en de wet productenaansprakelijkheid
 • Advies en bijstand wanneer de medecontractant een fout heeft begaan die schade heeft veroorzaakt
 • Advies en bijstand bij overheidsaansprakelijkheid
 • Advies en bijstand bij de betwisting van de aansprakelijkheid
 • Het vorderen van de gerechtelijke expertise
 • Het begroten van de schade
 • Het instellen van een vordering bij de Commissie voor financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders