Contractenrecht

Onze Diensten

Verbintenissen- en contractenrecht

 

Het verbintenissen- en contractenrecht is een zeer ruime materie waarbij er rechten en verplichtingen ontstaan naar aanleiding van eenzijdige of meerzijdige rechtshandelingen. Het is echter ook mogelijk dat verbintenissen, zonder enig contract, rechtstreeks uit de wet voortvloeien, zoals het geval is bij buitencontractuele aansprakelijkheid.  Men zou zelfs kunnen stellen dat alle verbintenissen uit de wet ontstaan. Verbintenissen kunnen ontstaan door een eenzijdige rechtshandeling zoals een schenking of door een natuurlijke verbintenis. De meeste verbintenissen waarover wij het hier hebben ontstaan echter uit een overeenkomst.

De artikels 5.69 B.W., 5.70 B.W. en 5.73 B.W. (vroeger artikel 1134 van het oud Burgerlijk Wetboek) bepalen dat alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, tot wet strekken, voor degene die ze hebben aangegaan. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse goedkeuring of op gronden door de wet erkend. De overeenkomsten moeten door alle partijen steeds te goeder trouw worden uitgevoerd en rechtsmisbruik is verboden.

Wanneer een contractpartij zijn verplichtingen niet na komt, kan de rechter worden geadieerd en kan de eisende partij kiesen om de in gebreke gebleven partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadevergoeding.

Enkele vaak voorkomende bijzondere overeenkomsten zijn de koopovereenkomst, de huurovereenkomst, de verzekeringsovereenkomst en de aannemingsovereenkomst. Heel wat overeenkomsten zijn door de wetgever sterk geregeld. Deze wettelijke bepalingen kunnen van openbare orde, van dringend recht of van aanvullend recht zijn.

Het afsluiten van een overeenkomst brengt heel wat vragen met zich mee. Hoe en wanneer ontstaan contracten? Wat zijn de geldigheidsvereisten? Wat indien er fouten gebeuren in de precontractuele fase? Welke verplichtingen hebben de contractspartijen? Welke bedingen zijn er onrechtmatig? Kunnen verbintenissen worden geschorst? Wat bij overmacht? Is de overeenkomst tegenwerpelijk aan derden? Wat zijn de juridische gevolgen van de totstandkoming van een overeenkomst? Hoe dient een overeenkomst te worden geïnterpreteerd en wat zijn de bewijsregels? Kan een overeenkomst nietig worden verklaard?

U kunt bij ons terecht voor onder meer het volgende:

  • Nazicht, advies en grondige analyse van contracten
  • Opstellen van contracten, een dading en algemene voorwaarden
  • Bijstand en advies aan een ondernemer
  • Tegenpartij in gebreke stellen
  • Optreden als eiser of verweerder wanneer een contract niet wordt nageleefd
  • Dagvaarding tot gedwongen uitvoering of gerechtelijke ontbinding
  • Optreden voor een huurder of verhuurder in een minnelijke of gerechtelijke procedure
  • Optreden voor een koper of verkoper in een minnelijke of gerechtelijke procedure
  • Optreden als eiser of verweerder voor een aannemer of bouwheer wanneer er niet wordt betaald of de werken niet naar behoren werden uitgevoerd