Familierecht

Onze Diensten

Familierecht

 

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, adoptie, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Vanaf de geboorte krijgt de mens rechtssubjectiviteit en rechten. In ons rechtssysteem wordt een nieuw rechtsubject erkend op voowaarde dat het kind levend en levensvatbaar wordt geboren. Het pasgeboren kind krijgt vanaf zijn geboorte een reeks rechten. Zo bijvoorbeeld het recht op leven. Het kind heeft onder andere recht op een nationaliteit, een woonplaats, het recht op een naam, het recht om zijn ouders te kennen en het recht om zijn identiteit te behouden.

De dood van de mens betekent het einde van de rechtssubjectiviteit. Dit betekent dan ook dat hij geen houder meer kan zijn van concrete rechten of verbintenissen. Voor het rechtsverkeer is het dan ook van groot belang om het exacte ogenblik te kunnen vaststelling van het overlijden. Op dat moment zal ook de nalatenschap open vallen.

De staat van een persoon is zijn persoonlijke rechtstoestand waardoor iemands mogelijkheden in het rechtsverkeer in het algemeen of tegenover bepaalde personen (bijvoorbeeld gehuwd of ongehuwd of verwantschap) worden bepaald. Deze specifieke persoonsgebonden rechtsverhoudingen zijn van openbare orde en dienen door iedereen te worden gerespecteerd (bijvoorbeeld bij overschrijding van het beschikbaar gedeelte bij een schenking dient deze te worden ingekort). De staat van een persoon wordt wettelijk bepaald, zowel wat betreft de verkrijgingsvoorwaarden als zijn draagwijdte. Zo kan men bijvoorbeeld slechts huwen wanneer men aan alle wettelijke voorwaarden voldoet en heeft het huwelijk altijd de gevolgen (duur, ontbindbaarheid, wederzijdse rechten en plichten) die de wet bepaalt.

Door de afstamming wordt de relatie tussen volwassenen en kinderen vastgesteld. Wanneer de afstamming niet vast staat of wordt betwist is het mogelijk dat de afstamming gerechtelijk wordt bepaald, eventueel na een DNA-onderzoek. De afstamming kan ook het gevolg zijn van een ouderschapsproject bij meemoederschap of door een adoptie.

Het huwelijk en de wettelijke samenwoning zijn wettelijk bepaalde wijze van gezinsvorming. De toetredingsvoorwaarden en gevolgen worden door de wet bepaald. Een groot deel van de rechtsverhoudingen tussen de partners werd door de wetgever bepaald en er is geen mogelijkheid om hiervan af te wijken. Het is mogelijk dat men weigert om het huwelijk te voltrekken of de wettelijke samenwoning te aanvaarden. In dat geval kan men de ambtenaar van de burgerlijke stand dagvaarden voor de familierechtbank.

Het huwelijk kan ontbonden worden door een echtscheiding. Dit kan eenzijdig of met wederzijdse goedkeuring. Na de ontbinding van het huwelijk dient er een vereffening en verdeling plaats te vinden van de goederen in de gemeenschap of in onverdeeldheid.

Partners, ex-partner, kinderen en ouders kunnen een vordering instellen bij de rechtbank om de onderhoudsplichtige te veroordelen tot de betaling van een onderhoudsbijdrage wanneer dit niet vrijwillig gebeurt.

U kunt bij ons terecht voor onder meer het volgende:

 • Advies of bijstand in het kader van een huwelijk of echtscheiding
 • Advies en bijstand in het kader van een vereffening en verdeling
 • Advies en bijstand in het kader van vaststelling afstamming
 • Optreden als eiser of verweerder in een echtscheidingsprocedure
 • Optreden als eiser of verweerder in een zaak tot betaling alimentatie aan de partner, ex-partner of kinderen
 • Optreden als eiser of verweerder in het kader van dringende en voorlopige maatregelen tussen echtgenoten of ex-partners
 • Optreden als eiser of verweerder in een procedure weigering voltrekking huwelijk of wettelijke samenwoning
 • Optreden als eiser of verweerder in een procedure vernietiging huwelijk
 • Indien van een beroep tot erkenning van een buitenlands huwelijk
 • U wenst het beschermingsstatuut van voorlopig bewindvoerder aan te vragen
 • U wenst uw naam of voornaam te wijzigen