Strafrecht

Onze Diensten

Strafrecht

 

Het advocatenkantoor staat garant voor een goede verdediging van de belangen van onze cliënten. Advocaat Samir Baki behandelt vele strafzaken. Hij onderscheidt zich van vele andere advocaten door het feit dat hij tevens criminoloog is en hierdoor de strafzaken met de vereiste diepgang kan behandelen. Voor advocaat Samir Baki is elke individuele strafzaak van een groot belang. Hij zal uw dossier grondig bestuderen en u van het juiste advies verlenen. Hij is heel punctueel en gedreven in de behartiging van de belangen van de verschillende actoren in de strafprocedure.

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg of procedure strafoplegging gerealiseerd kan worden. Strafrecht betreft dus het sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of verzuim). De bestraffing staat voorop. Daarin onderscheidt het zich van het aansprakelijkheidsrecht (dat onderdeel is van het burgerlijk recht). Strafrecht valt uiteen in het materiële strafrecht en het formele strafrecht of het strafprocesrecht. Het materiële strafrecht definieert de misdrijven en de straf die daarop staat. Het strafprocesrecht bepaalt de wijze waarop misdrijven worden opgespoord en vervolgd.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het vooronderzoek, en anderzijds het onderzoek ten gronde. Het vooronderzoek kan zowel een opsporingsonderzoek als een gerechtelijk onderzoek inhouden. Bij een opsporingsonderzoek is de procureur des Konings de leider van de opsporing van misdrijven. Hebben we daarentegen te maken met een gerechtelijk onderzoek dan is de onderzoeksrechter de leider van de opsporing van misdrijven. Wanneer het onderzoek wordt geleid door de onderzoeksrechter dan zal het onderzoek steeds worden afgesloten door een beslissing van het onderzoeksgerecht. De twee onderzoeksgerechten zijn de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling.

Wanneer bijvoorbeeld iemand wordt aangehouden tijdens het vooronderzoek of wanneer er een huiszoeking moet worden verricht, is een aanhoudingsbevel of huiszoekingsbevel nodig van de onderzoeksrechter.

In het kader van de wet op de voorlopige hechtenis is er een periodieke controle voorzien door de raadkamer. De kamer van inbeschuldigingstelling treedt hier op als beroepsinstantie. Er zijn verschillende manieren waarop een strafprocedure kan worden opgestart. Het meest voorkomende is de dagvaarding door de procureur des Konings na een opsporingsonderzoek. Een andere mogelijkheid is het opvorderen van de onderzoeksrechter ofwel door het Openbaar Ministerie, ofwel middels een klacht met burgerlijke partijstelling. Tot slot is er ook de mogelijkheid van rechtstreekse dagvaarding door de burgerlijke partij.

Het strafdossier zal ten gronde worden behandeld door ofwel de politierechtbank, ofwel de correctionele rechtbank, ofwel door het hof van assisen. Het hof van beroep treedt op als beroepsinstantie ten aanzien van de correctionele rechtbank.

Het advocatenkantoor kan uw belangen verdedigen tijdens het vooronderzoek en tijdens het onderzoek ten gronde. Wij treden op voor zowel de verdachte, de beklaagde, als de burgerlijke partij.

U kunt bij ons terecht voor onder meer het volgende:

 • Vragen in verband met de strafbaarheid van misdrijven en uw rechten als slachtoffer of verdachte
 • Vragen in verband met de strafrechtelijke procedures
 • Advies en bijstand wanneer men wordt gearresteerd en wordt verhoord door politie of onderzoeksrechter
 • Bijstand op de Raadkamer wanneer men in de gevangenis werd opgesloten bij voorlopige hechtenis
 • Bijstand op de politierechtbank en op de correctionele rechtbank
 • Advies en bijstand bij de indiening van een eerherstel
 • De indiening van een verzoek tot inzage in het strafdossier
 • De indiening van een bijkomende onderzoekshandeling
 • De indiening van een hoger beroep of cassatieberoep tegen de Raadkamer of correctionele rechtbank
 • De indiening van een verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling of handlichting
 • De indiening van een verzoek tot vrijgave of opheffing van een onderzoeksmaatregel
 • De indiening van een burgerlijke partijstelling
 • Het rechtstreeks dagvaarden voor de correctionele rechtbank
 • Zowel slachtoffers als verdachten kunnen worden bijgestaan