Bewindvoering

Onze Diensten

Bewindvoering

 

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de meerderjarige die geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk wegens zijn gezondheidstoestand niet in staat is zijn goederen te beheren of beslissingen te nemen aangaande zijn persoon, met het oog op zijn bescherming, een bewindvoerder kan toegevoegd krijgen.

Een beschermingsmaatregel over de goederen kan ook worden bevolen voor meerderjarige personen die zich in staat van verkwisting bevinden, indien en voor zover de bescherming van hun belangen dit vereist.

Voor een minderjarige kan vanaf de volle leeftijd van zeventien jaar een verzoek tot plaatsing onder bescherming ingediend worden indien vaststaat dat hij bij zijn meerderjarigheid in de toestand zal verkeren als bedoeld in het eerste lid. De bescherming treedt in werking op het tijdstip waarop de beschermde persoon meerderjarig wordt.

De bewindvoerder zal de beschermde persoon bijstaan of vertegenwoordigen bij het stellen van handelingen met betrekking tot zijn goederen of persoon waarvoor hij onbekwaam werd verklaard.

De bewindvoerder heeft tot taak de goederen van de beschermde persoon als een goed huisvader te beheren of de beschermde persoon in dat beheer bij te staan.
Bij de uitvoering van zijn opdracht pleegt hij op regelmatige tijdstippen overleg met de beschermde persoon of diens vertrouwenspersoon.

De bewindvoerder dient periodiek verantwoording af te leggen voor zijn beheer en staat onder de controle en het toezicht van de vrederechter.

De rechtelijke beschermingsmaatregel heeft gevolgen vanaf de bekendmaking van de beschikking van de vrederechter in het Belgisch Staatsblad.

De handelingen die door de beschermde persoon zijn verricht in strijd met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn nietig. Deze nietigheid kan uitsluitend door de beschermde persoon of de bewindvoerder worden ingeroepen.

U kunt bij ons terecht voor onder meer het volgende:

  • Het beheren van de goederen en de persoon van de pupil
  • Het instellen van een vordering door elke belanghebbende tot het bekomen van een bewindvoerder