Vreemdelingenrecht

Onze Diensten

Vreemdelingenrecht

 

Een vreemdeling is iemand die niet beschikt over de Belgische nationaliteit. Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van het administratief recht. Zij bepaalt de regels die gevolgd moeten worden door de administratieve instanties zoals de gemeente, de Dienst Vreemdelingenzaken en administratieve rechtscolleges (zoals de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en Raad van State). De belangrijkste instanties zijn: de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State.

Mensen die voor een periode van minder dan drie maanden in België willen verblijven (o.a. toeristen of zakenlui) kunnen een visum aanvragen op de Belgische ambassade van hun land van herkomst. EU-onderdanen zijn vrijgesteld van deze visumplicht.

Indien iemand voor een langere periode in België wil verblijven zijn er verschillende procedures mogelijk.

Sommige familieleden van Belgen, EU-onderdanen of vreemdelingen die reeds over een verblijfsvergunning in België beschikken, kunnen in bepaalde gevallen ook een verblijfsrecht bekomen in België in het kader van gezinshereniging.

Ook arbeidsmigranten, studenten, staatlozen en slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel kunnen onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning aanvragen in België.

Een vreemdeling die zijn land van herkomst heeft verlaten en die niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veiligheid in gevaar is, kan in ons land bescherming genieten en recht op verblijf in België bekomen door een asielaanvraag in te dienen. Zij kunnen ook in aanmerking komen voor het subsidiaire beschermingsstatuut.

Vreemdelingen die zich reeds in België bevinden, kunnen ook om medische redenen een verblijfsrecht krijgen. Bij een kortstondige ziekte vraagt men best een kort uitstel van vertrek aan. Bij een zeer ernstige langdurige ziekte kan men een langer medisch verblijf aanvragen dat na vijf jaar definitief wordt.

De laatste strohalm voor personen die illegaal op het grondgebied verblijven, is het indienen van een regularisatieverzoek om humanitaire redenen. Zij zullen wel moeten bewijzen dat ze niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst om de aanvraag te doen, en zullen moeten aantonen dat er humanitaire redenen aanwezig zijn, zoals onder meer een sterkte integratie, een breed sociaal netwerk en kennis van een van de landstalen.

Vreemdelingen die reeds langere tijd legaal in België verblijven kunnen de Belgische nationaliteit aanvragen.

Meester Samir Baki heeft een brede ervaring als advocaat in het kader van het vreemdelingenrecht en onderhoudt in dat kader regelmatige contacten met de bevoegde overheidsdiensten.

U kunt bij ons terecht voor onder meer het volgende:

 • Advies en bijstand omtrent uw rechten als documentloze vreemdeling
 • Advies en bijstand omtrent mogelijkheden om in België een verblijfsaanvraag in te dienen
 • Advies en bijstand omtrent de mogelijkheden om in het buitenland een visum aan te vragen voor België
 • Advies en bijstand omtrent de beroepsmogelijkheden bij afwijzing van een visum- of verblijfsaanvraag
 • Advies en bijstand omtrent de mogelijkheden om Belg te worden
 • Advies en bijstand bij de verhuis van Europeanen en hun gezin naar België
 • Advies en bijstand bij de indiening van een arbeidskaart of beroepskaart
 • Advies en bijstand tegen de uitwijzing of repatriëring naar het land van herkomst
 • Advies en bijstand bij de terugkeer naar België
 • Advies en bijstand bij de aanvraag van een duurzaam verblijf
 • Advies en bijstand bij een ambtelijke schrapping
 • Advies en bijstand bij het statuut langdurig ingezetene
 • Advies en bijstand in het kader van een beroep bij de rechtbank van eerste aanleg, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of de Raad van State tegen alle mogelijke negatieve administratieve beslissingen
 • Advies  en bijstand omtrent de beroepsmogelijkheden wanneer men een bevel ontvangt om het land te verlaten