Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie

Het Hof van Cassatie heeft in een zaak met rolnummer C.21.0150.N een uitspraak gedaan over de toepassing van de Brussel Ibis-Verordening. Deze zaak, gedateerd op 28 april 2022, draait om een vordering tot betaling van een factuur voor geleverde goederen, uitgevoerd vóór de opening van een insolventieprocedure. De eisende partij, gevestigd in een EU-lidstaat, had een vordering ingesteld tegen een schuldenaar, waarvoor in een andere EU-lidstaat een insolventieprocedure was geopend.

De Brussel Ibis-Verordening regelt de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken binnen de EU. In tegenstelling tot de Insolventieverordening, die betrekking heeft op faillissementen en soortgelijke procedures, behandelt de Brussel Ibis-Verordening civiele en commerciële zaken. Het belangrijkste punt van overweging was of de vordering voortvloeide uit de algemene regels van burgerlijk en handelsrecht of uit specifieke regels voor insolventieprocedures.

Het Hof van Cassatie concludeerde dat de vordering, ondanks de insolventieprocedure, binnen de werkingssfeer van de Brussel Ibis-Verordening viel. Het oordeel was gebaseerd op de vaststelling dat de vordering haar oorsprong vond in het burgerlijk en handelsrecht, aangezien deze voortkwam uit een overeenkomst gesloten vóór de opening van de insolventieprocedure. Dit betekent dat de vordering onafhankelijk van de insolventieprocedure kon worden ingesteld en dus onder de Brussel Ibis-Verordening viel.

Share:

Categories

Latest Recent News

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie

Popular Tags

Archives