Hof van Cassatie bevestigt belang van grondwetsconforme interpretatie in borgstellingskwesties

In een recente uitspraak van het Hof van Cassatie, gedateerd 10 maart 2023, met als rolnummer C.22.0126.N, werd een belangrijke beslissing genomen in de zaak NV Proximus tegen Two-Way Media Ltd. Deze beslissing betreft de cautio iudicatum solvi, een borgstelling in burgerlijke rechtspleging. De regel, die buitenlandse eisers in civiele procedures kan verplichten tot het stellen van een borg, was onderwerp van discussie vanwege mogelijke strijd met de grondwet. Het arrest oordeelde dat de cautio iudicatum solvi niet discriminerend mag zijn op basis van nationaliteit, maar moet kijken naar de aanwezigheid van vermogen in België.

Het Grondwettelijk Hof had eerder vastgesteld dat artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek, dat deze borgstelling regelt, in strijd is met de grondwet omdat het een ongerechtvaardigd onderscheid maakt op basis van nationaliteit. Het Hof van Cassatie heeft nu bevestigd dat rechters dit artikel grondwetsconform moeten toepassen. Dit betekent dat een borgstelling van elke eiser, ongeacht zijn nationaliteit, kan worden geëist als deze in het buitenland woont of verblijft en in België onvoldoende vermogen heeft om de kosten van een veroordeling te dekken, tenzij een internationaal verdrag anders bepaalt.

Deze beslissing benadrukt het belang van een grondwetsconforme interpretatie van wetten door de rechterlijke macht en zorgt voor duidelijkheid in de toepassing van de cautio iudicatum solvi.

Share:

Categories

Latest Recent News

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie

Popular Tags

Archives