Informatieverplichtingen

1. Inlichtingen over uw advocaat en zijn kantoor 

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Samir BAKI, die handelt in naam en voor rekening van het advocatenkantoor. Mr. Samir BAKI is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van advocaten van de provincie Antwerpen. Het kantoor van mr. Samir BAKI is gevestigd te 2100 Antwerpen, Gallifortlei 70. Consultaties zijn uitsluitend op afspraak. Mr. Samir BAKI oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een besloten vennootschap of BV. Zijn BV heet Advocatenkantoor Samir Baki. Het ondernemingsnummer is 0533752101, het BTW-nummer BE0533752101. 

Hij is lid van de balie van advocaten van de provincie Antwerpen. Hij is gehouden tot de naleving van de beroepsregels en de plichtenleer opgelegd door de Orde van Advocaten. U kunt de Codex Balie Provincie Antwerpen onderaan downloaden. 

Mr. Samir BAKI is telefonisch te bereiken op het nummer (+32)(0)3/297.67.37. Het faxnummer is (+32)(0)3/345.41.37. Per e-mail kan u mr. Samir BAKI bereiken via samir@advocaat-baki.be. Het rekeningnummer van het advocatenkantoor is BE89 6300 6869 8085 (BIC: BBRUBEBB). De betalingen van de kosten- en ereloonstaten door de cliënt of opdrachtgever gebeuren op dit rekeningnummer. De derdenrekening van het advocatenkantoor is BE58 6300 6523 4579 (BIC: BBRU BE BB). 

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u mr. Samir BAKI bereiken op bovenstaande contactgegevens. De client gaat er mee akkoord dat voor specifieke opdrachten de advocaat een beroep kan doen op andere advocaten of medewerkers voor de uitvoering van zijn opdracht. 

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Samir BAKI is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899 voor een bedrag van 2.500.000,00 € onder de polis beroepsaansprakelijkheid in eerste rang. 

2. Voorwerp van de dienstverlening 

U kan bij mr. Samir BAKI, terecht voor onder meer volgende algemene diensten die verband houden met de uitvoering van het beroep van advocaat: 

  • Verlenen van juridische bijstand zowel in het kader van een gerechtelijke procedure als in een buitengerechtelijke, minnelijke of administratieve procedure; 
  • Adviesverstrekking schriftelijk en mondeling; 
  • Opstellen en nazicht van contracten; 
  • Bijstand bij onderhandelingen, minnelijke regelingen of dadingen; 
  • Vertegenwoordiging in rechte, bijvoorbeeld bij het inleiden van een procedure voor een rechtbank of rechtscollege als eiser of het voeren van de verdediging als verweerder of beklaagde, aanwenden aan een rechtsmiddel, pleiten voor de gerechten, verschijnen voor een partij als gevolmachtigde, enz.; 
3. Tarieven, toepasselijk recht en geschillen 

De tarieven die het kantoor hanteert, kunt u consulteren op de pagina tarieven. U kunt daar tevens de standaardovereenkomst downloaden.

 Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Advocatenkantoor Samir Baki zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst tussen het advocatenkantoor en de cliënt(en) en/of opdrachtgever(s). 

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne.